Informace o ochraně osobních údajů

Společnost Globus ČR, v.o.s. se sídlem Praha 9 - Čakovice, Kostelecká 822/75, PSČ 196 00, IČO: 634 73 291, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 79154 (dále jen „Globus“), provozovatel on-line obchodu Vinotéka Globus umístěného na internetové adrese vinoteka.globus.cz (dále jen „on-line obchod“), je jako správce osobních údajů povinen chránit osobní údaje svých zákazníků a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Oprávnění Globusu ke zpracování osobních údajů

Globus je i bez souhlasu zákazníků on-line obchodu oprávněn zpracovávat jejich osobní údaje z titulu (i) zajištění řádného fungování on-line obchodu a uživatelských účtů zákazníků, (ii) plnění práv a povinností plynoucích z kupních smluv (objednávek) učiněných prostřednictvím on-line obchodu, (iii) hájení oprávněných zájmů Globusu (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely, informování zákazníků o aktivitách Globusu, inkaso pohledávek a podobně) a (iv) plnění povinností uložených Globusu veřejnoprávními předpisy, to vše nejméně po dobu trvání registrace zákazníka v on-line obchodě.

Globus je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zákazníci nemají povinnost uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnout. Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů je Globus oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou realizace marketingových aktivit spojených s on-line obchodem, vytváření průzkumů a obchodních statistik ohledně nákupního chování zákazníků v on-line obchodě, zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce pořádané Globusem (včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky) a poskytování odborných a marketingových informací, to vše jakýmikoli prostředky komunikace (zejména e-mailem, telefonicky, SMS zprávami a poštou). Analýzy vztahující se k nákupnímu chování zákazníků v on-line obchodě spočívají především ve vyhodnocování zákaznických dat s cílem vhodného přizpůsobení nabídky produktů a zkvalitnění poskytovaných služeb, a to včetně profilování. Profilování je automatizované zpracování osobních údajů spočívající v hodnocení některých osobních aspektů zákazníků jako například osobních preferencí, zájmů a nákupního chování. Využití tohoto postupu umožňuje Globusu efektivně komunikovat se zákazníky, zejména je oslovovat s nabídkou zboží a služeb, které je opravdu zajímají.

Předávání osobních údajů

Globus může osobní údaje předávat třetím stranám (i) za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, (ii) pokud je předání nezbytné pro zajištění řádného fungování on-line obchodu, (iii) společnostem skupiny Globus nebo (iv) dalším osobám za podmínek uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na základě pověření Globusu mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli v České republice i v zahraničí; osobní údaje mohou být předány zejména poskytovatelům IT služeb, logistických služeb, marketingovým agenturám, provozovatelům call center, poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb a inkasním agenturám. Seznam zpracovatelů, kterým Globus aktuálně zpřístupňuje osobní údaje k dalšímu zpracování, je k dispozici na lince zákaznické péče 800 241 242 a na webových stránkách Globusu.

Práva zákazníků

Každý zákazník, který poskytl Globusu své osobní údaje, má právo

  • požadovat od Globusu přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování;
  • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování; odvolat souhlas je možno elektronicky na webových stránkách on-line obchodu nebo na e-mailové adrese: info@globus.cz;
  • nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování, které může mít pro zákazníka právní účinky nebo se ho může obdobným způsobem významně dotýkat (automatizované rozhodování);  automatizovaným rozhodováním je takové zpracování osobních údajů, které může mít pro zákazníka významné důsledky a na kterém se přímo nepodílí žádní lidé (využívají se k němu výhradně automatické prostředky); automatizované rozhodování může být nedílnou součástí některých procesů marketingového zpracování osobních údajů, zejména při cílení zvláštních nabídek a výhod zákazníkům; v důsledku toho mohou být některé poskytované nabídky a/nebo výhody dostupné pouze vybraným zákazníkům; použití automatizovaného rozhodování nemá vliv na registraci v on-line obchodě.

Každý zákazník, který poskytl Globusu své osobní údaje, má také právo

  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, které se ho týkají, což zahrnuje i profilování, jestliže se týká přímého marketingu.

Uvedená práva mohou zákazníci uplatňovat

Přijímání elektronických obchodních sdělení je možno zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Dozorovým orgánem veřejné správy České republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, u kterého je možno podat stížnost.

Informace ohledně ochrany osobních údajů lze získat i na telefonní infolince Globusu 800 241 242.