Úplná pravidla Soutěže o vstupenky na veletrh Wine Prague 2019, Novinky - Vinotéka Globus

Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel marketingové soutěže celkem o 20 VIP vstupenek na 5. ročník mezinárodního veletrhu vína, Wine Prague 2019, kdy každý z 10 výherců získá 2 vstupenky v celkové hodnotě 2 600 Kč.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Společnost Globus ČR, k. s. se sídlem Kostelecká 822/75, Praha 9 - Čakovice, 196 00, IČO 63473291 (dále jen „Pořadatel“), vyhlašuje na stránkách https://vinoteka.globus.cz soutěž s názvem „Soutěž o vstupenky na veletrh Wine Prague 2019“ (dále jen „Soutěž“).

2. Soutěž probíhá na území České republiky v době od 7. 5. 2019, 16:00:00 do 15. 5. 2019, 23:59:59 (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.

II. ÚČAST V SOUTĚŽI

1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která splní soutěžní úkol dle čl. III. odst. 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).

2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a dále též jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

III. SOUTĚŽNÍ ÚKOL

1. K zapojení do Soutěže potřebuje Soutěžící zařízení s internetovým prohlížečem, internet a vlastní e-mailovou adresu.

2. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době trvání Soutěže nám zašle co nejzajímavější odpověď na Soutěžní otázku „Které víno z našeho e-shopu Vinotéka Globus byste rádi ochutnali a proč?“ a svou Soutěžní odpověď zašle na e-mail sommelier@globus.cz.

3. Za Soutěžní odpovědi splňující podmínky Soutěže budou považovány všechny doručené e-mailové odpovědi splňující podmínky soutěže dle čl. III. odst. 2 těchto Pravidel.

4. Každý Soutěžící se může prostřednictvím svého e-mailu zapojit do Soutěže s jedinou Soutěžní odpovědí.

IV. VÝHRA, VÝHERCI

1. Výhru v Soutěži představují 2 VIP vstupenky v celkové hodnotě 2 600 Kč na 5. ročník mezinárodního veletrhu vína, Wine Prague 2019 (dále jen „Výhra“).

2. Pořadatel si vyhrazuje Výhru uvedenou v těchto Pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně Pořadatele nebude možné Výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

3. Výhercem Soutěže se stane 10 Soutěžících, jejichž Soutěžní odpověď vybere porota složená ze zástupců Pořadatele ze všech Soutěžních odpovědí doručených během Doby trvání Soutěže (dále jen „Výherce“) jako nejzajímavější a kteří splní veškeré podmínky Soutěže stanovené těmito Pravidly.

4. Rozhodnutí o výběru vítězných Soutěžních odpovědí je plně v kompetenci poroty, je konečné a Soutěžící ho nemohou dle těchto Pravidel rozporovat.

5. Výherce Soutěže bude kontaktován Pořadatelem formou odpovědi na e-mail nejpozději do 16. 5. 2019, 23:59:59. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost soukromé zprávy, nemožnost doručení odpovědi na uvedený e-mail nebo jiný důvod, pro který nebude možné Výherce kontaktovat. 

V. PŘEDÁNÍ VÝHER

1. Pořadatel bude kontaktovat Výherce dle čl. IV. odst. 5. těchto Pravidel s výzvou k poskytnutí údajů pro zaslání Výhry. V případě, že nebude Soutěžící na výzvu Pořadatele do 19. 5. 2019 23:59:59 reagovat či neposkytne Pořadateli údaje nutné pro zaslání Výhry, vylosuje porota jiného Výherce.

2. Výhru nelze převádět na třetí osoby, vyplatit ji v hotovosti ani vyměnit za jiné věcné plnění. Výhra není právně vymahatelná.

3. Výhra bude odeslána nejpozději 21. 5. 2019.

VI. OSOBNÍ ÚDAJE

1. Pořadatel Soutěžícího informuje o tom, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovává Soutěžícím poskytnuté osobní údaje, zahrnující zejména jméno, příjmení, datum narození, korespondenční a e-mailovou adresu, a to jako správce těchto údajů pro účely kontroly průběhu Soutěže, plnění jejích podmínek a předání Výhry.

2. Soutěžící bere na vědomí, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a dále též, pokud zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat vysvětlení nebo může požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav a osobní údaje byly blokovány, provedena jejich oprava, doplnění nebo likvidace.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odesláním Soutěžní odpovědi dle článku III. těchto pravidel každý účastník, tj. Soutěžící, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a přistupuje k nim. Rozhodnutí Pořadatele bude ve všech směrech konečné a závazné; na zpochybňování rozhodnutí Pořadatele ze strany účastníka Soutěže nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo svá rozhodnutí nevysvětlovat ani neodůvodňovat. 

2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

3. Datum vydání Pravidel: 7. 5. 2019, Globus

 

Vína exkluzivně u nás

Louis Jadot Mâcon Lugny

 • Bílé
 • Suché
 • 2010

679,-

Exkluzivně u nás

Valle Secreto Syrah

 • Červené
 • Suché
 • 2015

270,-

Exkluzivně u nás Akce

Pagos del Rey Gran Bajoz

 • Červené
 • Suché

399,-

Exkluzivně u nás Akce

De Grendel Chardonnay Op Die Berg

 • Bílé
 • Suché
 • 2016
 • Wine of origin

400,-

Exkluzivně u nás Akce