Vyhrajte vstupenky na XI. Vinařský ples

Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel marketingové soutěže o 4x vstupné pro 4 osoby na XI. Vinařský ples.

I. Obecná ustanovení

1. Společnost Globus ČR, k. s. se sídlem Kostelecká 822/75, Praha 9 - Čakovice, 196 00, IČO 63473291 (dále jen „Pořadatel“), vyhlašuje na stránkách https://vinoteka.globus.cz a www.facebook.com/VinotekaGlobus soutěž s názvem „Soutěž o vstupenky na XI. Vinařský ples“ (dále jen „Soutěž“).

2. Soutěž probíhá na území České republiky v době od 29. 1. 2019, 16:00:00 do 10. 2. 2018, 23:59:59 (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.

3. Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook Inc. Každý účastník Soutěže osvobozuje společnost Facebook Inc. od všech závazků s ní souvisejících. Tato společnost také neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty Soutěžících.

II. Účast v soutěži

1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která splní soutěžní úkol dle čl. III. odst. 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).

2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny zaměstnanci Pořadatele a dále též jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

III. Soutěžní úkol

1. K zapojení do Soutěže potřebuje Soutěžící zařízení s internetovým prohlížečem, internet a vlastní e-mailovou adresu.

2. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době trvání soutěže nakoupí na webových stránkách https://vinoteka.globus.cz libovolná vína v celkové hodnotě alespoň 500 Kč, Pořadateli odešle číslo své objednávky na e-mail sommelier@globus.cz a odpoví na soutěžní otázku „Jaká odrůda vína je Vaše nejoblíbenější".

3. Za Soutěžní příspěvky splňující podmínky Soutěže budou považovány všechny e-maily splňující podmínky soutěže dle čl. III. odst. 2 těchto Pravidel.

4. Každý Soutěžící se může prostřednictvím svého e-mailu zapojit do Soutěže s libovolným počtem Soutěžních příspěvků.

IV. Výhra, výherci

1. Výhru v Soutěži představuje Vstupné pro 4 osoby na XI. Vinařský ples (dále jen „Výhra“).

2. Pořadatel si vyhrazuje Výhru uvedenou v těchto Pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně Pořadatele nebude možné Výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

3. Výhercem Soutěže se stanou 4 Soutěžící, kteří splní veškeré podmínky Soutěže stanovené těmito Pravidly, zejména soutěžní úkol, a jejichž Soutěžní příspěvek vylosuje porota složená ze zástupců Pořadatele ze všech Soutěžních příspěvků doručených během během Doby trvání Soutěže (dále jen „Výherce“).

4. Rozhodnutí o výběru vítězných Soutěžních příspěvků je plně v kompetenci poroty, konečné a Soutěžící ho nemohou dle těchto Pravidel rozporovat.

5. Výherce Soutěže bude kontaktován Pořadatelem formou odpovědi na e-mail se Soutěžním příspěvkem nejpozději do 12. 2. 2019 23:59:59. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost komentářů, soukromé zprávy, nebo jiný důvod, pro který nebude možné Výherce kontaktovat. 

V. Předání výher

1. Pořadatel bude kontaktovat Výherce dle čl. IV. odst.v5. těchto Pravidel s výzvou k poskytnutí údajů pro zaslání Výhry. V případě, že nebude Soutěžící na výzvu Pořadatele do 7 dnů reagovat či neposkytne Pořadateli údaje nutné pro zaslání Výhry, vylosuje porota jiného Výherce.

2. Výhru nelze převádět na třetí osoby, vyplatit ji v hotovosti ani vyměnit za jiné věcné plnění. Výhra není právně vymahatelná.

3. Výhra bude odeslána poštovní zásilkou nebo kurýrní službou nejpozději 25. 2. 2019.

VI. Osobní údaje

1. Pořadatel Soutěžícího informuje o tom, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovává Soutěžícím poskytnuté osobní údaje, zahrnující zejména jméno, příjmení, datum narození, korespondenční a e-mailovou adresu, a to jako správce těchto údajů pro účely kontroly průběhu Soutěže, plnění jejích podmínek a předání Výhry.

2. Soutěžící bere na vědomí, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a dále též, pokud zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat vysvětlení nebo může požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav a osobní údaje byly blokovány, provedena jejich oprava, doplnění nebo likvidace.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním Soutěžního úkolu dle článku III. těchto pravidel každý účastník Soutěžící vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a přistupuje k nim. Rozhodnutí Pořadatele bude ve všech směrech konečné a závazné; na zpochybňování rozhodnutí Pořadatele ze strany účastníka Soutěže nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo svá rozhodnutí nevysvětlovat ani neodůvodňovat. 

2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

3. Datum vydání Pravidel: 29. 1. 2019, Globus

Vína exkluzivně u nás

Domaine Michelot Chardonnay

  • Bílé
  • Suché
  • 2014

440,-

Exkluzivně u nás

Louis Jadot Mâcon Lugny

  • Bílé
  • Suché
  • 2010

679,-

Exkluzivně u nás